arrow_drop_up arrow_drop_down

Re-integratie in 100 vragen (en...antwoorden)

Wat betekent re-integratie? 

Re-integratie betekent (volgens Wikipedia): mensen in staat stellen weer te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt


Een andere definitie is: het geheel aan maatregelen om een arbeidsongeschikte medewerker weer terug te laten keren op de arbeidsmarkt.

Wat is het verschil tussen ziekte en arbeidsongeschiktheid?

Als we praten over re-integratie dan is dat veelal omdat medewerkers als gevolg van ziekte of gebrek niet of tijdelijk niet in staat zijn hun werkzaamheden uit te voeren.                                                                 

               

Maar ziek zijn hoeft niet te  betekenen dat er sprake is arbeidsongeschiktheid.
 En wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid is men niet per definitie ziek.  

Wat is het verschil tussen re-integratie en verzuimbegeleiding?

Deze begrippen worden door elkaar gebruikt, omdat medewerkers vaak vanuit ziekte c.q. ziek zijn hun werk niet kunnen doen. 

 

Bij verzuimbegeleiding kun je denken aan de begeleiding bij het vinden van de oorzaak van het verzuim. 

Bij re-integratie wordt de vertaalslag gemaakt naar het hervatten van de werkzaamheden.

Wat is het onderliggende doel van de re-integratie inspanningen?

Re-integratie gaat uiteindelijk over het herstellen van de relatie tussen het leveren van arbeid en het ontvangen van loon. 

Download De Ultieme Re-Integratiegids

Re-integratie verplichtingen

Wat zijn de re-integratie verplichtingen als werkgever? 

Als werkgever dien je letterlijk al het mogelijke te doen om de medewerker (weer) in staat te stellen het werk te kunnen hervatten. 

Wat zijn de re-integratie verplichtingen als medewerker?

De medewerker is verantwoordelijk om er alles aan te doen om zijn werkzaamheden weer uit te kunnen uitvoeren. De medewerker dient logischerwijs ook alles te laten wat re-integratie in de weg staat. 

Wie is verantwoordelijk voor de re-integratie?

De werkgever en de medewerker zijn samen verantwoordelijk voor het goed laten verlopen van de re-integratie. Zij kunnen zich laten adviseren door o.a. de bedrijfsarts. Het is echter aan de werkgever en de medewerker of zij dit advies opvolgen. 

Hoe lang duurt de re-integratie verplichting?

De re-integratie verplichting loopt door zolang er een loondoorbetalingsverplichting is. In het geval van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt er een loondoorbetalingsverplichting van twee jaar. 

Re-integratieverslag

Wat is een re-integratieverslag?

Het re-integratieverslag is het document waarin de werkgever en medewerker de afspraken en de voortgang met betrekking tot de re-integratie vastleggen.

Wat staat er in een re-integratieverslag?

In het re-integratieverslag staat de doelstelling van de re-integratie. Er worden afspraken gemaakt om deze doelstelling te realiseren. Vervolgens worden alle ontwikkelingen die een opgaande of neerwaartse invloed op deze doelstellingen hebben vastgelegd in het re-integratieverslag. 

Wie beoordeelt een re-integratieverslag?

Het re-integratieverslag maakt onderdeel uit van het re-integratiedossier. Dit dossier wordt door het UWV beoordeelt indien er een zogenaamde WIA aanvraag wordt gedaan. 

Re-integratiedossier

Wat is een re-integratiedossier?

Het re-integratiedossier bevat de documenten van iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de re-integratie van de medewerker. 

Wat hoort er in een re-integratiedossier?

Het re-integratiedossier bevat het medisch dossier van de bedrijfsarts en het re-integratieverslag met afspraken tussen de werkgever en de medewerker. 

Wie beoordeelt een re-integratiedossier?

Het re-integratie wordt pas beoordeeld zodra de medewerker een Ziektewet uitkering ontvangt  (bij een ziek uit dienst melding) of een WIA aanvraag indient. Het UWV is de inkomensverzekeraar die het dossier beoordeelt aan de hand van de polisvoorwaarden zoals het UWV die hanteert. 

 

Wat doe ik met het re-integratiedossier als de medewerker ziek uit dienst gaat?

Zodra de medewerker ziek uit dienst gaat dient er een re-integratiedossier meegestuurd te worden.

 

Als de medewerker 8-10 weken voor de uitdiensttreding ziek is geworden dient er een probleemanalyse en een plan van aanpak meegestuurd te worden. 

Hoe lang moet ik een re-integratiedossier bewaren?

Een re-integratiedossier/-verslag dient bewaart te worden zolang als de re-integratieverplichting geldt. Let op! Dit kan ook het geval zijn wanneer de arbeidsovereenkomst is beëindigd, De verantwoordelijkheid voor de re-integratie blijft liggen bij de oude werkgever in het kader van het eigen risicodragerschap  .

Wie mag een re-integratiedossier inzien?

Dat bepaalt u zelf. Echter het re-integratieverslag cq. -dossier bevat informatie die privacy gevoelig is. We adviseren om de privacyrichtlijn van de AVG te volgen. Mocht informatieoverdracht nodig zijn, dan kunt u daarvoor machtigings- c.q. toestemmingsformulieren gebruiken

Re-integratie onderzoek

Wat is een re-integratie onderzoek? 

Een re-integratie onderzoek is een onderzoek naar de arbeidsmogelijkheden c.q. naar de mogelijkheden om terug te keren op de arbeidsmarkt. 

Om die reden heet het een tweede spoor traject, een onderzoek naar de re-integratiemogelijkheden spoor 2.

Wie voert een re-integratie onderzoek uit?

Het is niet wettelijk verplicht om een re-integratie onderzoek door een re-integratie specialist of externe partij te laten uitvoeren. De verplichting tot re-integreren ligt bij de werkgever en de medewerker en die mogen met elkaar overeenkomen hoe het onderzoek eruit zal zien. Echter het uitvoeren van een goed re-integratie onderzoek is wel een specialisme.

Waar bestaat een re-integratie onderzoek uit? 

Bij  een re-integratie onderzoek wordt onderzocht wat er gedaan kan worden om arbeid mogelijk te maken rekening houdend met het opleidingsniveau, de competenties en de beperkingen.

Een Uniek Naslagwerk met 100 vragen over re-integratie

Re-integratie juridisch

Welke wet beschrijft re-integratie? 

In de basis is re-integratie beschreven in het arbeidsrecht en de sociale zekerheidswetgeving. Wetten die betrekking hebben op re-integratie zijn o.a.  de Wet verbetering Poortwachter, de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans), de WIA (Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen), de ZW (Ziektewet). In deze wetten worden de kaders beschreven die betrekking hebben op de re-integratie.   

Hoe worden re-integratie inspanningen juridisch getoetst?

De re-integratie inspanningen worden (juridisch) getoetst door het UWV, indien er aanspraak wordt gemaakt op een uitkering. 

Mag je iemand ontslaan die niet meewerkt aan re-integratie? 

Tijdens de loondoorbetalingsperiode geldt er een ontslagverbod. Met andere woorden, een medewerker die als ziek geregistreerd staat, kan niet ontslagen worden. Tegenwoordig is er een belangrijk woordje in de rechtspraak: verwijtbaarheid en dan m.n. ernstig verwijtbaar (gedrag). 

Re-integratie sancties

Wat zijn re-integratie sancties richting de werkgever?

De sanctie voor de werkgever is een verlenging van de loondoorbetaling. In het algemeen is dit een zogenaamd derde jaar loondoorbetalingsverplichting.

Wat zijn re-integratie sancties richting de medewerker?

Een sanctie om aan de medewerker duidelijk te maken dat deze onvoldoende zijn re-integratie inspanningsverplichting nakomt is een loonsanctie. Deze kan trapsgewijs worden opgelegd:

 • Waarschuwing dat er een loonsanctie gaat volgen
 • Een loonopschorting
 • Een loonstop
 • Een ontslag aanvraag.

Wie legt een re-integratie sanctie op? 

De sanctie voor de werkgever wordt opgelegd door het UWV.

De sanctie voor de medewerker wordt opgelegd door de werkgever.

Wie bepaalt de re-integratie sanctie?

Voor de werkgever is er geen niveauverschil qua hoogte van de sanctie. Het is een loondoorbetalingsverplichting van een jaar of niet. Voorheen waren er sancties van 3, 6 of 12 maanden mogelijk. Dit is niet meer van toepassing. 

 

Voor de  medewerker geldt de fasering zoals hierboven beschreven. 

Hoe voorkom je dat je een sanctie krijgt?

De meest voorkomende oorzaken voor het krijgen van een sanctie zijn:

 1. Te laat opvolgen/uitvoeren van de adviezen van de bedrijfsarts
  1. Te laat starten met een onderzoek naar de re-integratiemogelijkheden spoor 2
  2. Te weinig inspanningen gedurende het onderzoek naar de re-integratiemogelijkheden spoor 2     

Hoe voorkom je dat je een sanctie moet opleggen?

Een sanctie opleggen aan de medewerker is een negatieve situatie. Het gevaar voor wantrouwen en een dreigend conflict wordt hierdoor groter. Het belangrijkste is dat werkgever en medewerker met elkaar in gesprek blijven. Het is tevens belangrijk dat de medewerker bereikbaar is en blijft. Het niet bereikbaar zijn en niet reageren op correspondentie blijkt de meest voorkomende oorzaak voor het ontstaan van een sanctiesituatie te zijn. 

Re-integratie en loondoorbetaling

Waarom moet ik 2 jaar loon doorbetalen?

 De meeste verzekeringen hebben een zogenaamd eigen risico. Dat is hier ook het geval. De medewerker is verzekerd van inkomen gedurende de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid. Dit eigen risico wordt betaald door de werkgever. 

Wat is de loondoorbetalingsverplichting?

De hoogte van de loondoorbetalingsverplichting is per CAO, of per bedrijf geregeld. Het wettelijke minimum voor de loondoorbetalingsverplichting is 140% (70% in het eerste jaar en 70% in het tweede jaar). Er zijn allerlei varianten denkbaar tussen 140% en 200%. Het is aan werkgever en medewerker om hier afspraken over te maken.

Re-integratie mogelijkheden

Welke re-integratie mogelijkheden zijn er?

Er zijn 6 soorten re-integratie mogelijk.
 Re-integratie spoor 1a en 1b: dit staat voor terugkeren in eigen of ander werk bij de eigen werkgever
 Re-integratie spoor 2a: dit staat voor re-integreren bij minimale belastbaarheid en minimale kansen op   de arbeidsmarkt.
 Re-integratie spoor 2b: dit staat voor re-integreren in ander werk bij een andere werkgever

 Re-integratie spoor 3a: dit staat voor re-integreren na een WIA beoordeling
 Re-integratie spoor 3b: dit staat voor re-integreren via een Nu Van Werk Naar Werk traject 

Re-integratie Spoor 1

Wat is re-integratie spoor 1?

Re-integratie spoor 1 heeft als doel om medewerkers te behouden voor arbeid binnen de eigen organisatie. De variant re-integratie spoor 1a betekent terug in eigen werk bij de eigen werkgever. De variant re-integratie spoor 1b staat voor terugkeer in ander werk bij de eigen werkgever.

Het wordt ook wel een eerste spoor re-integratie genoemd. 

Wie begeleidt een eerste spoor re-integratie?

Het eerste spoor re-integratie traject mag door een ieder worden uitgevoerd waar werkgever en medewerker tevreden over zijn. Met andere woorden, er is geen richtlijn dat een eerste spoor re-integratie door een speciale re-integratie adviseur begeleid dient te worden.

Wanneer wordt spoor 1 afgesloten?

Een re-integratie spoor 1 wordt afgesloten wanneer de arbeidsdeskundige vaststelt dat de taakbelasting de belastbaarheid zo ver overschrijdt dat die belasting te hoog is. Daarnaast dient ook door de bedrijfsarts uitgesproken te zijn dat die belastbaarheid blijvend te laag zal zijn. 

De arbeidsdeskundige onderzoekt zowel spoor 1a als spoor 1b.

Wanneer wordt spoor 1 nog niet afgesloten?

Het onderzoek naar de re-integratiemogelijkheden spoor 1 blijft open staan zolang de belastbaarheid van de medewerker nog aan het verbeteren is. In dat geval wordt geadviseerd om een zogenaamd twee sporen beleid op te starten. Dus enerzijds proberen verder te re-integreren in spoor 1, maar anderzijds ook al onderzoeken of er re-integratiemogelijkheden extern zijn. 

Wat zijn de kosten van een eerste spoor traject?

De kosten voor het begeleiden van een eerste spoor traject worden bepaald door de keuze om de begeleiding door eigen medewerkers (manager, of HR adviseur) te laten uitvoeren, of deze begeleiding uit te besteden aan een externe re-integratiespecialist

Re-integratie Spoor 2

Wat is re-integratie spoor 2?

Re-integratie spoor 2, het tweede spoor, of de officiële naam, het onderzoek naar de re-integratiemogelijkheden spoor 2, heeft als doel te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de medewerker (de verzekerde) te behouden voor het arbeidsproces c.q. in staat te stellen om een inkomen te verdienen.

Wanneer ga je starten met spoor 2 re-integratie?

Het onderzoek naar de re-integratiemogelijkheden spoor 2 wordt geadviseerd door de arbeidsdeskundige. Deze heeft vastgesteld dat de medewerker meer kansen heeft op de arbeidsmarkt bij een andere werkgever. Dit oordeel baseert hij op een lijst met beperkingen en arbeidsmogelijkheden opgesteld door de bedrijfsarts.

Wat is verplicht in spoor 2 re-integratie?

In de Werkwijzer Poortwachter  staan de beoordelingscriteria beschreven waar een tweede spoor traject aan moet voldoen. Het gaat om de inspanningsverplichting en de aantoonbaarheid.
 Het hoofdcriterium is om een verdiencapaciteit van 65% van het laatst verdiende loon te realiseren. De inspanningsverplichting is daarop gericht.

Wat is de kern van het onderzoek tweede spoor?

Het gaat om de mens in relatie tot arbeid. In de Werkwijzer Poortwachter noemt men dat de aansluiting tussen het persoonsprofiel en het zoekprofiel.


De beste aansluiting tussen deze twee profielen geeft de hoogste kans op arbeid en inkomen.

Wat is het persoonsprofiel? 

Het persoonsprofiel is het totaal aan vaardigheden, competenties, opleidingen, ervaringen, hobby’s, wensen, beperkingen, verhinderingen, belemmeringen etc. van de medewerker.

Wat is het zoekprofiel? 

Het zoekprofiel is een bundeling van taken welke tezamen een functie vormen. In het zoekprofiel hoort ook het overzicht van de meest kansrijke beroepen op de arbeidsmarkt die aansluiten bij het persoonsprofiel.

Wat hoort minimaal in het tweede spoor traject aantoonbaar te zijn? 

In de rapportage van het tweede spoor onderzoek dienen aantoonbaar te zijn:

 • Het persoonsprofiel
 • Het zoekprofiel
 • Het overzicht van kansrijke beroepen
 • De intensiteit van afspraken en contactmomenten
 • De  sollicitaties die gedaan zijn

Wat hoort in het dossier aantoonbaar te zijn als er weinig mogelijkheden zijn?

Het UWV toetst of er zogenaamde werkplekervaring momenten zijn uitgevoerd. Ze onderzoeken tevens de inspanningen die gedaan zijn om de medewerker werkfit te krijgen.

Wat is een werkplekervaring?

Een werkplekervaring heeft als doel mensen te activeren richting het arbeidsproces. Het gaat om meekijken, meedraaien, oefenen van lichte werkzaamheden. Het ligt in de lijn van stage, meekijkdagen, snuffelstages e.d.
 Wat wel belangrijk is om rekening mee te houden is het volgende:

Het UWV beoordeelt de loonwaardigheid. Wanneer meewerken met het koffie schenken in het bejaardenhuis als werk wordt gezien, dan is het betaalde arbeid. Vandaar dat we adviseren om dergelijke activiteiten te duiden als re-integratie activiteiten. Het zijn dan geen betaalde c.q. loonwaardige activiteiten.

Wat is werkfit maken?

Met werkfit wordt bedoeld alle activiteiten die de kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Denk hierbij aan begeleiding en training om de fysieke en mentale gesteldheid te verhogen. Denk hierbij ook aan taalcursussen en cursussen basiscomputer gebruik.

Wie mag een tweede spoor re-integratie uitvoeren?

In principe staat het de werkgever en medewerker vrij om zelf de vorm van een re-integratie tweede spoor te kiezen. Het is geen verplichting om dit tweede spoor onderzoek door een re-integratie bedrijf te laten doen.

Wat doe je als de medewerker niet meewerkt in het tweede spoor traject?

Het meewerken aan het onderzoek naar de re-integratie mogelijkheden in het tweede spoor is een onderdeel van de re-integratie inspanningen. De werkgever is verplicht om dit onderzoek uit te voeren. De medewerker is verplicht om mee te werken. 

Wanneer de medewerker niet meewerkt is er een sanctiemiddel, namelijk het stoppen van de loondoorbetaling.

 

De werkgever zal uiteindelijk een derde jaar loondoorbetaling opgelegd krijgen als de medewerker niet meewerkt en deze geen sanctie opgelegd heeft gekregen. Het UWV ziet dit als een werkgeverstaak.

Wie betaalt een tweede spoor traject?

 Het tweede spoor onderzoek wordt betaald door de werkgever. Het is wel mogelijk om eventueel een bijdrage in de kosten te krijgen via de verzuimverzekeraar. 

Wanneer is een tweede spoor traject niet nodig? 

De stelregel is dat een onderzoek naar de re-integratie mogelijkheden spoor 2 altijd uitgevoerd moet worden. Echter als er geen belastbaarheid mogelijk is voor arbeid valt er weinig te onderzoeken. Dan moet ook vastgesteld worden dat werkfit maken niet mogelijk is. 

Wie bepaalt of een tweede spoor onderzoek niet nodig is?

De bedrijfsarts stelt de zogenaamde benutbare mogelijkheden vast. Om geen onderzoeksplicht te hebben is het belangrijk dat de zin: geen duurzaam benutbare mogelijkheden wordt toegevoegd. 

We adviseren vervolgens om een deskundigenoordeel bij het UWV aan te vragen of zij deze mening delen. Uiteindelijk is het UWV de partij die bepaalt.

Wat kost een tweede spoor traject?

In de markt liggen de tarieven voor een tweede spoor traject tussen de € 2000,- en € 6000,-

Dat is bijna een belachelijke range aan tarieven. 

Hoe beoordeel je een offerte voor een tweede spoor onderzoek?

Het belangrijkste is de onderbouwing of het onderzoek ‘UWV-proof’ is. Het allerbeste is om een partner te kiezen die een garantie durft af te geven voor het slagen van het onderzoek naar de re-integratiemogelijkheden spoor 2. 

Wat is de kans van slagen van een tweede spoor re-integratietraject?

Een tweede spoor traject is succesvol wanneer het UWV het re-integratiedossier positief beoordeelt en de WIA aanvraag in behandeling neemt. 


De andere succesvolle uitkomst is wanneer de medewerker een plaatsing heeft gekregen bij een andere werkgever. 

Wat gebeurt er na een succesvolle plaatsing na de WIA beoordeling?

Over het algemeen is het zo dat na een succesvolle plaatsing na de WIA beoordeling over kan gaan in een arbeidsovereenkomst bij de nieuwe werkgever. Het staat de nieuwe werkgever vrij om de arbeidsvoorwaarden vast te stellen, zoals de hoogte van het loon. Ook heeft de nieuwe werkgever de keuze om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd aan te bieden.

Dien je een transitievergoeding te betalen bij een succesvolle plaatsing na de WIA beoordeling? 

Dit is niet nodig, aangezien de medewerker een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden krijgt.

Hoe vaak vindt er een succesvolle plaatsing via een tweede spoor onderzoek plaats?

Er zijn weinig recente cijfers bekend, maar het percentage ligt onder de 5%.

Krijg je als werkgever een premieopslag bij een succesvolle plaatsing na de WIA beoordeling? 

Dit hangt af van de hoogte van de WIA uitkering. Wanneer het UWV een WIA uitkering verstrekt, wordt dit gezien als schade. Deze schade wordt verhaald via een premieopslag.  

Wat gebeurt er als er geen succesvolle plaatsing plaatsvindt na de WIA beoordeling?

Op deze vraag is helaas geen duidelijk antwoord te geven. De vragen die beantwoord dienen te worden zijn o.a.:

 • Hoe hoog is het WIA percentage?
 • Is er een deel arbeid mogelijk bij de huidige werkgever?
 • Is er de intentie om ontslag aan te vragen?
 • Is er een zogenaamde 26e  weeks toets aanstaande?
 • Wat zal de transitievergoeding worden?
 • Wat zal de premieopslag WGA worden?
 • Is het bedrijf eigenrisicodrager? 

   Kortom iedere situatie is anders en heeft andere, onzekere, consequenties.

  Hoe kan ik controle krijgen over deze onzekere factoren? 

  Een mogelijkheid om volledig grip op de kosten en het re-integratietraject te krijgen is het uitvoeren van een onderzoek re-integratie spoor 3. 

  Re-integratie Spoor 3

  Wat is een re-integratie spoor 3 traject?

  Een re-integratie spoor 3 traject is een onderzoek naar de mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst over te laten nemen. 

  Wat is het doel van een re-integratie spoor 3 traject voor de medewerker?

  Het doel van het onderzoek naar de re-integratie mogelijkheden spoor 3 is om de medewerker een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden met behoud van de bestaande arbeidsvoorwaarden. 

  Wat is het doel van een re-integratie spoor 3 traject voor de werkgever? 

  Het doel van het onderzoek naar de re-integratie mogelijkheden spoor 3 is om:

  • De regie over een lopend verzuimdossier te krijgen
  • Niet langer afhankelijk te zijn van de bedrijfsarts
  • Zekerheid te krijgen over de uitkomst van het re-integratie traject
  • Een waardig afscheid voor de medewerker te realiseren
  • Een WIA beoordeling uit te sluiten
  • De kosten voor re-integratie een halt toe te roepen
  • Geen transitievergoeding te hoeven betalen

  Wanneer start een re-integratie spoor 3 traject?

  Een re-integratie spoor 3 traject start als de samenwerking tussen werkgever en medewerker geen optimale samenwerking meer is. 

  Wat zijn de indicaties voor een re-integratie spoor 3 onderzoek?

  De indicaties voor een re-integratie Spoor 3 onderzoek zijn:

  • Een mismatch tussen de medewerker en de werkplek
  • Een meningsverschil, of arbeidsconflict
  • Een medische oorzaak waardoor de medewerker het werk niet meer kan uitvoeren
  • Een leeftijdsgebonden oorzaak waardoor de medewerker het werk niet meer kan volhouden

  Kun je een re-integratie spoor 3 ook inzetten als er minder werk is?

  Een onderzoek naar re-integratie spoor 3 kan zeker ingezet worden als er minder werk beschikbaar is. Een succesvol derde spoor traject is een waardige oplossing voor de medewerker met een nieuwe arbeidsovereenkomst.

  Waarom wordt een re-integratie spoor 3 onderzoek geadviseerd?

  Een re-integratie spoor 3 onderzoek wordt geadviseerd als: 
  • De kans op een succesvol tweede spoor traject klein is
  • Het onderzoek naar de re-integratiemogelijkheden spoor 2 te kostbaar is.
  • Een tweede spoor traject geen nut lijkt te hebben.
  • De kans op een WIA uitkering gering is
  • De kans op een derde jaar loondoorbetaling groot is
  • Het vertrouwen in de arbeidsrelatie niet meer hersteld kan worden
  • Er geen alternatieve werkzaamheden in het bedrijf voorhanden zijn
  • Er geen vertrouwen is dat de medewerker beter gaat functioneren
  • De medewerker alleen afscheid neemt bij de zekerheid van een baan

  Wat is het financiële voordeel van een re-integratie spoor 3 onderzoek?

  Een onderzoek naar een derde spoor traject wordt geadviseerd om: 
  • Hoge kosten voor re-integratie en Poortwachter verplichtingen te vermijden
  • Een transitievergoeding bij een eventueel ontslag te voorkomen
  • Verplichte bijdrages in interventies en behandelingen te vermijden
  • Geen premieopslag opgelegd te krijgen 
  • Geen premiestijging voor de verzuimverzekering te ontvangen
  • Een derde jaar loondoorbetaling uit te sluiten

  Dien je een transitievergoeding te betalen bij een re-integratie spoor 3?

  Bij een succesvol onderzoek naar de re-integratie spoor 3 krijgt de medewerker een nieuwe arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met behoud van de geldende arbeidsvoorwaarden, zonder dat er een transitievergoeding betaald hoeft te worden. 

  Is de medewerker verplicht om mee te werken aan een re-integratie spoor 3 traject?

  In principe kun je de medewerker niet verplichten om mee te werken aan het onderzoek naar een nieuwe positieve toekomst. De ervaring leert echter dat medewerkers graag de mogelijkheid aangrijpen om, met behoud van hun arbeidsvoorwaarden, een nieuwe kans te krijgen. 

  Welke medische situaties komen wel in aanmerking voor een re-integratie spoor 3?

  In het onderzoek naar de mogelijkheden van een re-integratie spoor 3 wordt onderzocht wat de medewerker wél kan en hoe die medewerker met die mogelijkheden een inkomen kan verdienen.  De medische situatie is niet leidend, maar juist de talenten en motivatie van de medewerker. 

  Welke medische situaties komen niet in aanmerking voor een re-integratie spoor 3?

  In de kern wordt onderzocht wat de medewerker juist wel kan. Wanneer een medewerker, bijvoorbeeld door medicijngebruik, bepaalde werkzaamheden niet kan (of mag) , uitvoeren, dan wordt daar rekening mee gehouden bij het vaststellen van de omvang van de mogelijkheden. 

  Wat houdt een onderzoek re-integratie spoor 3 in? 

  In het onderzoek naar de mogelijkheden van een re-integratie spoor 3 wordt onderzocht of het overnemen van de arbeidsovereenkomst voor werkgever en medewerker een waardige oplossing is om afscheid van elkaar te nemen. Er wordt onderzocht of een arbeidscontractovername financieel haalbaar is. Er wordt tevens onderzocht of de medewerker gemotiveerd kan worden om nieuwe kansen te onderzoeken en aan te pakken.

  Wat is het verschil tussen een re-integratie spoor 2 en een re-integratie spoor 3 onderzoek?

  Een tweede spoor traject wordt ingezet als wettelijke verplichting in het kader van de Wet verbetering Poortwachter. Het doel is om succesvol door de WIA beoordeling heen te komen.

  Een onderzoek naar de re-integratiemogelijkheden spoor 3 heeft als doel te onderzoeken of een arbeidscontractovername haalbaar is en een structurele oplossing biedt voor een arbeidsrelatie waar werkgever en medewerker geen heil meer in zien.

  Valt de inspanningsverplichting na een loonsanctie onder spoor 3 re-integratie? 

  Een loonsanctie wordt opgelegd als er onvoldoende re-integratie inspanningen zijn gedaan in de eerste twee jaar van de loondoorbetaling. De werkgever krijgt de kans om die inspanningen alsnog te doen en de WIA aanvraag opnieuw in te dienen na het derde jaar. Dit kan voorkomen worden door een re-integratie spoor 3 onderzoek.

  Wie beoordeelt het re-integratie spoor 3 verslag?

  Een re-integratie spoor 3 onderzoek is een onderzoek tussen werkgever, werknemer en NuVanWerkNaarWerk.


  Er zijn geen extra belanghebbenden, zoals het UWV. Het doel van een re-integratie spoor 3 is juist om de beoordeling door het UWV te voorkomen.

  Kun je een sanctie krijgen bij een spoor 3?

   Er kan geen sanctie worden opgelegd, omdat het UWV geen partij is in dit derde spoor traject.

  Kan het UWV een spoor 3 traject afwijzen? 

  Als het onderzoek naar re-integratie spoor 3 geen afronding kent met een arbeidscontractovername, dan wordt het traject afgesloten met een ‘UWV-proof’ re-integratieverslag. Hiermee worden ruimschoots de re-integratie inspanningen aangetoond, zodat voldaan wordt aan de beoordelingscriteria zoals beschreven in Werkwijzer Poortwachter van het UWV.

  Wat zijn voorbeelden van een goede indicatie voor een re-integratie spoor 3?

  De beste indicaties voor een re-integratie spoor 3 traject zijn:

  Medewerkers die graag willen vechten voor hun toekomst

  Re-integratieplan

  Hoe maak je een re-integratieplan?

  In een re-integratieplan leg je de doelstelling van de re-integratie vast plus de stappen om die doelstelling te realiseren.

  Welk document gebruik je voor een re-integratieplan?

  Het Plan van aanpak is het meest voor de hand liggende document om een re-integratieplan te maken. Het is het document dat het UWV beoordeelt tijdens de WIA aanvraag.

  Wat is een bijstelling van het re-integratieplan?

  Een bijstelling van het re-integratieplan is een aanpassing van de re-integratiedoelstelling. Dit kan een opwaartse of een neerwaartse bijstelling zijn. Meestal wordt dit ingegeven door de veranderingen in de belastbaarheid van de medewerker

  Is er een alternatief voor het document Plan van aanpak?

  Het nadeel van het Plan van aanpak UWV is dat het document stuurt vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Hierdoor bestaat het risico om andere kansen op een succesvolle re-integratie te missen.

  De doelstellingen worden bepaald op basis van de medische situatie, c.q. belastbaarheid van de medewerker. Door meer te kijken naar de mogelijkheden van de medewerker ontstaan er andere kansen buiten de Wet verbetering Poortwachter (denk-)kaders.

  Wat zijn de stappen in een re-integratieplan?

  • Vaststellen bron die re-integratie noodzakelijk maakt
  • Oplossen, verbeteren, optimaliseren bron die tot re-integratie heeft geleid.
  • Stappenplan voor bronaanpak
  • Inventariseren contra-indicaties stappenplan
  • Vaststellen einddoel re-integratie
  • Vaststellen budget om einddoel re-integratie te realiseren

  Wat is een persoonlijk re-integratieplan?

  Een persoonlijk re-integratieplan is een plan dat door de medewerker zelf wordt opgesteld. Aan de hand van een persoonlijke training gaat de medewerker ontdekken wat hij het liefste zou gaan doen met de talenten en de potentie die hij bezit. Het persoonlijk re-integratieplan is de verantwoordelijkheid van de medewerker. De wensen en de doelen die uit dit plan naar voren komen kunnen worden omgezet naar een gezamenlijk re-integratieplan.

   

  Quote: “Mensen kunnen en willen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden”. Remco Claassen.

  Wat is het voordeel van een persoonlijk re-integratieplan?

  Mensen die een eigen plan ontwikkelen en leren zelf keuzes te maken, zijn in staat in staat om kansen te creëren. Deze mensen gaan succesvol re-integreren in het arbeidsproces. 

  Wat is de uitkomst van een persoonlijk re-integratieplan?

  De uitkomst van een persoonlijk re-integratieplan is een routeplan via re-integratie spoor 1, spoor 2, of spoor 3 naar een baan die het beste bij de medewerker past en hem/haar in staat stelt een inkomen te verdienen.

  Wie adviseert het persoonlijk re-integratieplan?

  Het persoonlijke re-integratieplan komt tot stand door overleg tussen de werkgever en de medewerker.

  Wat is de rol van de bedrijfsarts bij het opstellen van een persoonlijk re-integratie plan? 

  In het gangbare proces geeft de bedrijfsarts een eerste re-integratie advies rond de 6e week van het Poortwachter proces. Dit advies is veelal gebaseerd op medische gronden en de lichamelijke en mentale belastbaarheid.
   Het persoonlijke re-integratieplan is juist bedoeld om te de-medicaliseren en het vertrekt vanuit de wensen van de medewerker, zonder de beperkingen van gezondheidsproblemen.

  Wat is de rol van  de arbeidsdeskundige tijdens het opstellen van een persoonlijk re-integratie plan?

  De arbeidsdeskundige is gespecialiseerd in het beoordelen van geschiktheid van taken.  De bedrijfsarts adviseert over de medische kant van de re-integratie. De arbeidsdeskundige denkt vanuit benutbare mogelijkheden. De arbeidsdeskundige adviseert ook over de haalbaarheid van re-integratie van spoor 1, spoor 2 en spoor 3. 

  Wie beoordeelt het persoonlijk re-integratieplan?

  Het doel van het persoonlijk re-integratieplan is om richting te geven aan spoor 1, spoor 2 of spoor 3. 

  In het geval van re-integratie spoor 1 en spoor 3 is het een afspraak tussen werkgever en medewerker. In het geval van een re-integratie spoor 2 wordt het persoonlijk re-integratieplan onderdeel van het re-integratiedossier. Dit dossier is onderdeel van het re-integratieverslag waarmee een WIA aanvraag wordt gedaan.

  Wanneer start je met een persoonlijk re-integratieplan?

  In principe kun je starten met een persoonlijke re-integratieplan zodra er signalen zijn dat de medewerker het werk niet meer goed kan uitvoeren door medische, persoonlijke, sociaal-maatschappelijke of privé oorzaken. Het beste is om niet te wachten met het opstellen van een persoonlijk re-integratieplan tot er een ziekmelding is. 

  Kun je een persoonlijke re-integratieplan ook preventief inzetten?

  Het is zelfs zeer aan te bevelen om dit te doen. Als er serieuze dreiging van uitval is noemen wij het een persoonlijk NuVanWerkNaarWerk Plan.

  Is een plan voor duurzame inzetbaarheid ook een re-integratieplan?

  Het begrip duurzame inzetbaarheid komt veelal naar voren zodra er tekenen zijn dat de medewerker het overeengekomen werk niet meer zo goed aan kan. Er zijn zorgen of de medewerker dit werk ook wel vol kan blijven houden. In die situatie is een persoonlijk re-integratieplan zeker aan te bevelen.  

  Een persoonlijk re-integratieplan en een arbeidsconflict

  Bij een arbeidsconflict is er veelal sprake van een meningsverschil over de uitvoering van de overeengekomen arbeid binnen de werkomgeving en cultuur van het bedrijf. Door een mismatch kan er een verschil van inzicht ontstaan dat escaleert tot een arbeidsconflict.
   Een oplossing van de arbeidsconflict wordt een stuk makkelijker als de medewerker zijn/haar persoonlijke wensen voor de toekomst kenbaar kan maken. Daar is het persoonlijk re-integratieplan uitermate goed geschikt voor. 

  Een persoonlijke re-integratieplan en een burn-out

  Een burn-out ontstaat door o.a.:
  1. Een disbalans tussen de werk- en privé activiteiten
  2. Een opeenstapeling van gebeurtenissen in de werk- en privésfeer
   1. Een verandering van zakelijke en persoonlijke behoeftes
   2. Een toegenomen werkdruk zonder momenten van herstel
   3. Een onbehaaglijk gevoel niet meer aan de verwachtingen te kunnen voldoen
   4. De wijze van leidinggeven die niet meer aansluit bij de persoonlijke omgangsvormen 

   Zo zijn er nog vele andere oorzaken te noemen, waarbij de rode draad is dat het werk en de persoon niet meer in balans zijn. Een persoonlijk re-integratieplan helpt om scherp te krijgen wat de bron voor energieverlies is en hoe dit weer op te laden is.

  Is er een maximum leeftijd voor het opstellen van een persoonlijk re-integratieplan? 

  Er is geen maximum leeftijd voor het opstellen van een persoonlijk re-integratieplan. Het criterium is dat zolang mensen deelnemen aan het arbeidsproces zij geholpen kunnen worden dit zo goed mogelijk vol te houden. Na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is er geen sprake meer van een re-integratieverplichting. 

  Kun je een persoonlijk re-integratieplan ook inzetten bij privé problemen?

  Een persoonlijk re-integratieplan wil de bronnen om vol enthousiasme en passie te kunnen werken in kaart brengen. Als er bronnen in de privé situatie zijn die dat enthousiasme dempen dan is het zeker verstandig daar aandacht aan te geven.  Binnen het persoonlijk re-integratieplan wordt ook aandacht besteed aan het stellen van prioriteiten. 

  Is een persoonlijk re-integratieplan handig bij frequent verzuim?

  Frequent verzuim is een uiting van ongelukkig, ongezond en/of ontevreden zijn. Frequent verzuim is veel meer een vorm van gedrag als weerspiegeling van problemen die de medewerker niet kan oplossen. De escape is dan frequent ziekmelden. Een persoonlijk re-integratieplan brengt de problemen van de medewerker naar boven. In overleg kan dan aan oplossingen gewerkt worden.
   

  Het re-integratieplan maakt ook de medewerkers zichtbaar die een eigen invulling geven aan hun rechten als medewerker…… 

   

  De goede verstaander weet wat we daarmee bedoelen.

  Heb je de Ultieme Re-Integratiegids

  al gedownload?

  We maken gebruik van cookies.